Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Bài tập Pascal (THCS)

1) Nhập 3 số thực, kiểm tra xem chúng có phải là độ dài của 3 cạnh tam giác không, nếu có thì nó là tam giác gì? ( tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông )
bài 1
Code:
uses crt; 
var a,b,c: real;
begin
 clrscr; 
 write('Nhap 3 so a, b, c: ');readln(a,b,c);
 if (a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a) then
 begin
 write('3 canh vua nhap la tam giac');
 if (a=b)or(b=c)or(a=c) then
 begin
  if(a=b)and(b=c) then
  write(' deu')
  else
  write(' can');
 end;
 if (a*a=b*b+c*c)or(b*b=a*a+c*c)or(c*c=a*a+b*b) then
  write(' vuong');
 end
 else
 write('3 canh vua nhap ko phai la tam giac');
 readln;
end.
2) Viết công thức tính điểm trung bình của học sinh, dữ liệu nhập vào là điểm của các môn: văn, toán, lý, hóa, tiếng anh. Cách tính là văn*2+toán*3+hóa+lý+tiếng anh*2/9
bài 2
Code:
uses crt; 
var t,l,h,v,ta,tb: real;
begin
 clrscr; 
 write('Nhap diem Toan: ');readln(t);
 write('Nhap diem Ly: ');readln(l);
 write('Nhap diem Hoa: ');readln(h);
 write('Nhap diem Van: ');readln(v);
 write('Nhap diem tieng Anh: ');readln(ta);
 tb:=(v*2+t*3+h+l+ta*2)/9;
 write('Diem trung binh: ',tb:0:2);
 readln;
end.
3) viết chuơng trình nhập 2 số thực, sau đó hỏi phép tính cần thực hiện.
bài 3
Code:
uses crt;
var a,b,kq: real;
pt: char;
begin
 clrscr;
 write('Nhap 2 so a, b: ');
 readln(a,b);
 writeln ('Nhap phep tinh can thuc hien: ');
 readln(pt);
 case pt of
  '+' : kq:=a+b;
  '-' : kq:=a-b;
  '*' : kq:=a*b;
  '/' : kq:=a/b;
 end; 
 write('Ket qua: ',kq:0:2);
 readln ;
end.

1 nhận xét:

 1. Hãy cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nhé

  Trả lờiXóa